Can you buy diflucan otc

Can you take diflucan while pregnant

Can you take diflucan while pregnant